Wielkopolska Teka Edukacyjna

Zakres merytoryczny i bibliografia selektywna

Wielkopolska Teka Edukacyjna jest narzędziem przydatnym w nauczaniu historii najnowszej Polski w wymiarze regionalnym, na poziomie szkoły średniej. Zaprezentowany katalog zagadnień i problemów dostępny w Tece jest zgodny z aktualną podstawą programową do przedmiotu historia (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.) w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Wskazane przez MEN zagadnienia zostały rozszerzone o szereg informacji z historii regionu, które są niedostępne w podręcznikach historii. Autorom zależało, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom zapoznanie się z aktualnymi ustaleniami historyków badających dzieje najnowsze regionu. Jest  to tym bardziej potrzebne, że wyniki tych badań publikowane są często w niskonakładowych, niszowych, trudno dostępnych publikacjach. Zadaniem Teki było zebranie i usystematyzowanie tej często rozproszonej wiedzy oraz podanie jej w postaci łatwo dostępnej – internetowego portalu edukacyjnego. Jednak należy podkreślić, że Teka stanowi dopełnienie wiedzy znajdującej się w podręczniku szkoły średniej i nie jest alternatywą wobec niego.

Zasadniczą część opowieści o mieszkańcach Wielkopolski w okresie II wojny światowej oraz Polski Ludowej stanowią tekst główny oraz kalendarium. Okres Polski powojennej został podzielony na sześć podokresów, zgodnie z powszechnie stosowaną periodyzacją. Prezentowane wydarzenia zostały umieszczone w kontekście sytuacji w Europie i na świecie w okresie trwającej pół wieku „zimnej wojny”. Wybrane i najważniejsze – zdaniem autorów – tematy zostały w nieco szerszej wersji zaprezentowane w postaci kilkustronicowych Szkiców, prezentujących je w sposób bardziej monograficzny. Podobnie jak fragmenty utworów literackich, stanowiących komentarz do sytuacji w kraju i regionie. Ważnym dopełnieniem Teki jest część zawierająca różnorodne materiały wizualne, dźwiękowe i audiowizualne. Są to dokumenty życia codziennego, fotografie, filmy dokumentalne, piosenki, gry planszowe. Dzięki nim użytkownik Teki może bliżej się przyjrzeć postaciom, miejscom i wydarzeniom z przeszłości Wielkopolski oraz zapoznać się z palącymi problemami dnia codziennego jej mieszkańców.

Jeśli jakieś pojęcia użyte w materiałach audiowizualnych oraz tekstach okażą się niezrozumiałe, wówczas pomocny w zrozumieniu będzie specjalnie opracowany słownik. Dopełnieniem Teki są notki biograficzne postaci istotnych dla kraju i regionu, a  związanych z Wielkopolską. Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał okaże się inspirujący i pomocny zarówno podczas nauki historii jak i ewentualnych projektów edukacyjnych.

 

Zakres terytorialny i chronologiczny

Autorzy przygotowujący Wielkopolską Tekę Edukacyjną rozumieli pod pojęciem Wielkopolska obszar województwa poznańskiego według stanu w dniu 31 sierpnia 1939 r., w granicach istniejących od 1 kwietnia 1938 r. (weszło wówczas w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 1938 r.). Obszar województwa został określony przez ustawę sejmową z 12 czerwca 1937 r.  Ustawa o zmianie granic województwa poznańskiego, pomorskiego, łódzkiego i warszawskiego (DzU 1937, nr 46, poz. 350, s. 880–890) weszła w życie 1 kwietnia 1938 r. Z województwa poznańskiego zostały wyłączone powiaty: bydgoski miejski, inowrocławski miejski, szubiński, wyrzyski, gminy Chełmce i Kruszwica z powiatu mogileńskiego, włączono zaś powiaty: kaliski, kolski, koniński i turecki.

Natomiast pod pojęciem terytorium Wielkopolski po II wojnie rozumiemy obszar powojennego województwa poznańskiego w jego granicach obowiązujących w latach 1946-1975 z wyłączeniem tych jego części, które w 1950 r. m. in utworzyły województwo zielonogórskie (powiaty babimojski, gorzowski, gubiński, krośnieński, międzyrzecki, rzepiński, skwierzyński, strzelecki, sulęciński, świebodziński i zielonogórski) oraz przeniesione zostały do województwa bydgoskiego (powiaty mogileński i żniński). Obszar ten zasadniczo pokrywał się z granicami przedwojennego województwa poznańskiego z roku 1938, a rozszerzony został na północy o teren powiatu trzcianeckiego (z którego przejściowo wydzielono powiat pilski). W wyniku reformy administracyjnej Polski przeprowadzonej w 1975 r. dotychczasowe województwo poznańskie podzielone zostało na kilka mniejszych województw – kaliskie, konińskie, leszczyńskie pilskie i poznańskie, które istniały do czasu reformy administracyjnej państwa przeprowadzonej 1999 r., kiedy to po ich częściowym połączeniu utworzone zostało obecne województwo wielkopolskie.

Pod względem chronologicznym ramy czasowe części Teki, która dotyczy II wojny światowej wyznacza okres okupacji niemieckiej Wielkopolski, trwający od 1 września 1939 r. do momentu wkroczenia na teren Wielkopolski Armii Czerwonej w styczniu i lutym 1945 r.  Natomiast część Teki dotycząca Polski Ludowej obejmują początki instalowania systemu komunistycznego w 1944 r. na ziemiach polskich do zakończenia jego istnienia w 1990 r.

 

Bibliografia selektywna

Arcybiskup Antonii Baraniak (1904-1977), red. K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Poznań-Warszawa 2017.

Arcybiskup Antonii Baraniak (1904-1977). Katalog wystawy, red. E. Wojcieszyk i in., Poznań 2013.

Arcybiskup Walenty Dymek (1888-1956). Dobry pasterz w trudnych czasach. Katalog wystawy, red. E. Wojcieszyk i in., Poznań 2012.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. A. Jaczyńska, S. Poleszak, M. Śladecka, R. Wnuk, Warszawa–Lublin, 2008.

Białecki K., Obchody Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu w roku 1966, „Kronika Miasta Poznania”, 2016, nr 1, s. 227–249.

Białecki K., Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956-1991, Poznań 2012.

„Biuletyn IPN”, 2011 nr 5/6. Numer tematyczny: Wielkopolska.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9669,nr-5-62011.html

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-2001-2011/24607,nr-5-62011.html

Cenckiewicz S., Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014.

Dekada. Czas nadziei i oporu. Poznań 1980-1989, red. K. Laskowicz, Poznań 2005.

Dekada Gierka. Polska i Polacy między Grudniem’70 a Sierpniem’80, „Polityka. Pomocnik historyczny”, wydanie specjalne 14/2010.

Dudek A., P. Śpiewak, Polska 1989-1990. Ilustrowany komentarz historyczny, Warszawa, 2009.

Dudek A., Zblewski Z., Utopia nad Wisłą. Historia PeeRLu, Bielsko-Biała, 2008.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1888-1990, Kraków 2014.

Dzieje Turku, praca zbiorowa pod red. E. Makowskiego i Cz. Łuczaka, Poznań 2002.

Eisler J., Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944-1989, Warszawa 2018.

Dziurok A., Gałęzowski M. , Kamiński Ł., Musiał F. , Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.

Eisler J.„Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.

Friszke A., Polska: losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Haszyńska S., Konspiracja i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1949. Powstanie, rozwój i rozbicie przez aparat bezpieczeństwa, praca doktorska napisana w Instytucie Historii UAM, Poznań 2014.

Grzelczak P., Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989, Warszawa-Poznań 2016.

Gruszecka A., Łuczak A., Zapal znicz zapomnianym bohaterom, „Pamięć.pl”, nr 12/2014, s. 62-63.

Inter arma non silent Musae. Wojna i kultura 1939–1945, red. Cz. Madajczyk, Warszawa 1982.

Madajczyk Cz., Faszyzm i okupacje. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, t. 1, Poznań 1983.

Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.

Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi, Warszawa 1998.

Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012.

Jankowiak S., Poznań i Wielkopolska w marcu 1968 roku: „taka jest prawda i innej prawdy nie ma”, Poznań 2008.

Łuczak Cz., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.

Okupacja, „Kronika Miasta Poznania” nr 2-3, 2009.

Karwat J., Tischler  J., 1956 – Poznań – Budapeszt, Poznań 2006.

https://czerwiec56.ipn.gov.pl/c56/czytelnia/publikacje-pdf/9190,1956-Poznan-Budapeszt.html

Kochanowski A., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989, Warszawa 2010.

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2016.

Król E. C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.

Ludność cywilna Kłecka w obronie Ziemi Gnieźnieńskiej, praca zbiorowa pod red. B. Polaka, Poznań 1980.

Lukas R.C. Zapomniany Holocaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939–1944, Kielce 1995.

Łuczak A., Pietrowicz A., Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941) /  Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941), Poznań 2009.

Łuczak A., Eksterminacja elit społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w 1939 r. [w:] Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergii. Węzłowe zagadnienia drugiej wojny światowej we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji”,  materiały z konferencji Muzeum w Sztutowie 2-5 września 2009, s. 57-65.

Łuczak A., Grabieże wojenne dóbr kultury na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945, [w:] Grabież i niszczenie dziedzictwa kultury polskiej, Warszawa 2009, s. 5-28.

Łuczak A., Sarenka z Mauthausen, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2018 nr 1-2, s. 5-12.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-od-2017/24295,Biuletyn-IPN-nr-122018-Niemcy-ludziom-zgotowali-ten-los.html

Łuczak A., Wahadło pamięci. (Nie)wiedza o zbrodniach niemieckich, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2017 nr 4 , s. 5-13.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-od-2017/24271,Biuletyn-IPN-42017-Pamiec-i-polityka-historyczna.html

Łuczak A., Wotum za odzyskanie Niepodległości, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2, styczeń-luty 2017 r., s. 160-167.

https://www.polska1918-89.pl/pdf/wotum-za-odzyskanie-niepodleglosci,6746.pdf

Łuczak A., Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Warszawa-Poznań 2011.

Łuczak A.,Ziemiaństwo wielkopolskie w czasie reformy rolnej, „Biuletyn IPN” 2002, nr 1.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9587,nr-12002.html

Łuczak Cz., „Kraj Warty” 1939–1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej, Poznań 1972;

Łuczak Cz., Arthur Greiser. Hitlerowski władca w Wolnym Mieście Gdańsku i w Kraju Warty, Poznań 1997.

Łuczak Cz., Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty). Kalendarium wydarzeń 1939-1945, Poznań 1993.

Łuczak Cz., Pod niemieckim jarzmem. (Kraj Warty 1939–1945), Poznań 1996.

Łatka R., Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019.

Jastrząb Ł., Śledztwo prowadzone przeciwko uczestnikom Poznańskiego Czerwca w 1956 r. [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990, red. M. Dźwigał, P. Skubisz, Szczecin–Warszawa 2017, s. 481–494;

Machcewicz P.,Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Makowski E., Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.

https://czerwiec56.ipn.gov.pl/c56/czytelnia/publikacje-pdf/9192,Poznanski-Czerwiec-1956-pierwszy-bunt-spoleczenstwa-w-PRL.html

Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, Poznań 1981.

Widziałem Powstanie. Czerwiec 1956. Wspomnienia uczestników powstania poznańskiego w czerwcu 1956 roku, nadesłane na konkurs „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 2006.

https://czerwiec56.ipn.gov.pl/c56/czytelnia/publikacje-pdf/9194,Widzialem-Powstanie-Czerwiec-1956.html

Poznański Czerwiec. Dodatek do miesięcznika „Pamięć.pl”, red. A. Brzozowski, A. Łuczak, 2016 r.

https://czerwiec56.ipn.gov.pl/c56/czytelnia/publikacje-pdf/16141,Poznanski-Czerwiec-03956-dodatek-do-miesiecznika-pamiecpl.html

Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970.

Matusik P., Historia Poznania, t. 4, Poznań 2021.

Mazur, S. Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956, Warszawa 2016.

Millenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006.

Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.

Nasza piękna „Solidarność”, „Kronika Miasta Poznania” 2005 nr 4.

Niezależna aktywność studentów w Poznaniu (1980-1989), Poznań 2007.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989. Obrazy, red. W. Frazik, koncepcja, wybór, opracowanie materiałów: J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty: J. Szarek, Kraków 2010.

Nowakowski M., Mój słownik PRL-u, Warszawa 2012.

NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980-1990. Katalog wystawy, red. P. Zwiernik, Poznań 2010.

Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, red. K. Brzechczyn, Poznań 2009.

Odwilż ’56, „Kronika Miasta Poznania”, 2005 nr 3.

Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007.

Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2007.

Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. M. Marcinkiewicz, S. Ligarski, Szczecin 2010.

Partia, państwo, społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016.

Poznań w Marcu – Marzec w Poznaniu (w rocznicę wydarzeń 1968 roku), red. Seweryna Wysłouch i Jarosława Borowiec, Poznań 2010.

Pietrowicz A., Babska siatka, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2011 nr 5-6.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-2001-2011/24607,nr-5-62011.html

Pietrowicz A., Lager der Blutrache – Obóz krwawej zemsty, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2011 nr 5-6.

https://www.polska1918-89.pl/pdf/lager-der-blutrache—oboz-krwawej-zemsty,5132.pdf

Pietrowicz A., Rozgrzeszenie od świętego Mikołaja, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2003 nr 10, s. 35-40.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn/biuletyn-ipn-2001-2011/24415,nr-102003.html

Pietrowicz A., „Strengstens verboten”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2009 nr 8-9, s. 47-61.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9654,Biuletyn-IPN-nr-8-92009.html

Pietrowicz A., Życie codzienne Polaków w okupowanej Wielkopolsce 1939-1945 [w:] Od Westerplatte do Norymbergii. Druga wojna we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji, Sztutowo 2009, s. 66-74.

Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce, t. 1-4, red. W. Handke, A. Łuczak, A. Pietrowicz, R. Sierchuła, Poznań 2007.

Porzycki W., Udział niemieckich urzędników cywilnych w realizacji polityki III Rzeszy w tzw. Kraju Warty (1939–1945) [w:] Zbrodnie i sprawcy, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1980.

Rutowska M., Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940), Poznań 2008.

Rutowska M., Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939–1941, Poznań 2003.

Przewodnik po historii Polski, oprac. Ł. Kamiński, M. Korkuć, Warszawa 2016.

Przyborowska K, Poznańskie procesy 1956: „Proces trzech”, t. 1, Poznań 2009.

Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy, red. Z. Mazur, M. Rutowska, A. Pietrowicz, Poznań 2005.

Reczek, Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970, Poznań 2008.

„Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1944–1956 i ich społeczne skutki. Katalog wystawy, red. T. Osiński, Lublin 2015.

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13811,Rewolucja-spoleczna-czy-dzika-przebudowa-Przeksztalcenia-wlasnosciowe-w-Polsce-w.html

„Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. T. Osiński, Lublin 2016.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017.

Sasanka, S. Stępień, Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata, Warszawa 2012.

Semka P., My reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956, Poznań 2015.

Serwański E., Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa 1970.

Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu. Spojrzenie po czterdziestu latach. Studia i świadectwa, red. J. Fiećko i P. Zwiernik, Poznań 2018.

Szarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996.

Śmigiel K., Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939–1945, Lublin 1979.

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

Terlecki R., Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii, Kraków 2015.

Topolski J., Wielkopolska poprzez wieki, Poznań, 1999.

Wojcieszyk, „Fanatycy” i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1976. Wybrane zagadnienia, Warszawa-Poznań 2020.

Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. K. Białecki, Poznań 2008.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956–1970, red. K. Białecki, Poznań 2009.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, red. K. Białecki, Poznań 2010.

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980 – 1989, red. K. Białecki, Poznań 2011.

Wryk R., Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018, Poznań 2018.

Wspomnienia Wielkopolan o życiu codziennym 1939-1945, wybór i opracowanie Wojciech Jamroziak i Kazimierz Młynarz, Poznań 1983.

Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy/ Vertriebene 1939… Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten, red. J. Kubiak, A. Łuczak, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2015.

Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski, red. S. Sienkiewicz, G. Hryciuk, Warszawa 2008. Wysiedlenie i poniewierka 1939-1945. Wspomnienia, red. R. Dyliński, M. Flejsierowicz, S. Kubiak, Poznań 1974.

Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń, oprac. Witold Wasilewski, Paweł Kosiński, Warszawa 2009.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zbrodnia-katynska/materialy-do-pobrania-i/92580,Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn.html

Zajrzeć za fasadę. Studia z najnowszej historii Polski, red. Z. Zblewski, Kraków 2017.

Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940. Wybrane zagadnienia, pod red. I. Mazanowskiej i T.S. Cyrana, Bydgoszcz-Gdańsk 2016.

Zblewski Z., Abecadło PeeReLu, Kraków 2008.

Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2008.

Ze strachem pod rękę i śmiercią u boku… Wielkopolanki w konspiracji w latach 1939-1945, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz przy współpracy M. Krzyżańskiej i J. Kołodziejskiego, Poznań 2006.

Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce 1939–1945, red. M. Libicki, R. Wryk, Poznań 2004.

Zniewolony Poznań 1939-1945, oprac. A. Ziółkowska. Wydawnictwo Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Poznań 2007.

Zwiernik P., NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska, [w:] NSZZ „Solidarność”. Polska Zachodnia, t. 4., red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 9-104.

Zwiernik P., Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu. Od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989, Poznań-Warszawa 2014.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

 

Portale internetowe:

Portal internetowy o charakterze biblioteki cyfrowej poświęconej niemieckim deportacjom obywateli polskich. Zawiera kilkanaście tysięcy fotografii i dokumentów oraz kilkadziesiąt relacji filmowych, notacje ze świadkami historii. Kompendium wiedzy na temat historii mówionej (oral history, historii ustnej), omawia zagadnienia metodologiczne i realizacyjnych związanych z „historią mówioną” jako interdyscyplinarną techniką badawczą i dokumentacyjną.

 

Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA to największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Liczy ponad 6000 wywiadów biograficznych nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, opracowanych archiwalnie i udostępnianych w Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią oraz w internecie.

 

Zawiera  informacje dot. represji na obywatelach polskich, wobec których prowadzono politykę eksterminacji do ludobójstwa włącznie, politykę wynaradawiania, wyniszczenia biologicznego i kulturowego, masowych wysiedleń, wreszcie politykę deportacji na roboty przymusowe i przymusowego wcielania do swych armii.

Wielkopolska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Wielkopolska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku